három harmad referencia

Általános Szerződési Feltételek

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken! 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai 

Név: Dr. Borszéki Péter Ev.

Székhely: Dunakeszi 2120 Posta utca 4
Levelezési cím: mentor@haromharmad.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék

Adószám: 59561930-1-33
Képviselő: Dr. Borszéki Péter Ev.
Telefonszám: 06205795451
E-mail: mentor@haromharmad.hu
Honlap: https://www.hhmentor.com/ 

Bankszámlaszám: 11773425-03711709

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Hostinger International Ltd
Székhely: 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus

Elérhetőség: compliance@hostinger.com

 

Fogalmak 

Felek: Eladó és Vevő együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint 
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 

Vonatkozó jogszabályok 

A Szerződésre a magyar jogszabályok az irányadóak,  különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezéseire kell tekintettel lenni:

 

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 

E-számlázás 

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. 

Árak 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó. 

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Fizetési lehetőségek: bankkártya Online vitarendezési platform 

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

 

Szerzői jogok 

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 

A jogtulajdonos:  

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. 

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). 

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

Személyes adatok: 

Név,Email cím, Telefonszám

Szállítási cím: Irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó Számlázási adatok

Cég esetén cégadatok: Cég vagy vállalkozó neve, cégjegyzékszám, adószám 

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. 

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás). 

Fizetési módok 

Bankkártyás fizetás

Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. 

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli. 

 

VISSZATÉRÍTÉSI POLITIKA

A New Era Learning – HU tagságoknak nincs visszatérítési politikája digitális termékeink természete miatt. Nem engedjük meg a vásárlóknak, hogy “kipróbálják” – az összes eladás végleges.

 

LEMONDÁS

Bármikor lemondhatja New Era Learning tagságát az https://hu2.app/manage oldalon található tagsági portálon való bejelentkezéssel és beállításainak módosításával.

 

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

 

Nem gyűjtünk személyes információkat a felhasználónév és az email cím mellett, amelyeket megad. Nem osztunk meg ezt az információt harmadik féllel. Minden megfelelő gyakorlatot alkalmazunk az információ bizalmas tárolására és kezelésére. Megérti, hogy tartalmát (nem számítva a hitelkártya információkat), át lehetne adni titkosítatlanul és (a) a különböző hálózatokon való átvitelre; és (b) a kapcsolódó hálózatok vagy eszközök követelményeinek megfelelő változtatásokra. Nem rendelkezünk a hitelkártya információjával; ezt a fizetési átjáró szolgáltatóink kezelik.

 

SZOLGÁLTATÁS VISSZAUTASÍTÁSA

Joga van bármilyen okból, bármikor szolgáltatás visszautasítására bárkinek.

 

INTELLEKTUÁLIS TULAJDON

Ön nem reprodukálhatja, nem másolhatja, nem másolhatja vagy újra eladhatja a Három Harmad Mentor Program információit és szolgáltatásait, anélkül, hogy kifejezetten írásos engedélyt adnánk neki.

 

KÖZÖSSÉGI MAGATARTÁSI KÓDEX

Minden tagot megfelelően kommunikáló magatartásra várunk mindig. Bármely magatartás, amelyet a vezetés elfogadhatatlannak tart, figyelmeztetést és / vagy kizárást eredményez a közösségből.

 

IRÁNYADÓ JOG

Ezek a szolgáltatási feltételek Magyarország törvényei szerint kerülnek alkalmazásra.General Terms and Conditions

If you have any questions regarding these General Terms and Conditions, the use of the website, the individual products, or the purchase process, or if you would like to discuss your individual needs with us, please contact our representative at the given contact details!

Impressum: Provider’s (Seller’s, Business’s) Information

Name: HHF Global LLC

Headquarters: Shams Business Center, Sharjah Media City, Al Messaned, Sharjah, UAE

Mailing address: mentor@haromharmad.hu

Company number: 2323140

Phone number: 06205795451

Email: mentor@haromharmad.hu

Website: https://www.hhmentor.com/

Hosting provider’s information:

Name: Hostinger International Ltd.

Headquarters: 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus

Contact: compliance@hostinger.com

Definitions

Parties: Seller and Buyer collectively

Consumer: a natural person who acts outside his/her profession, self-employment or business activities

Consumer contract: a contract in which one of the parties is considered a consumer

Website: this website, which serves as the platform for concluding the sales contract through electronic communication

Contract: sales contract concluded between the Seller and the Buyer through the Website and electronic communication.

Means of communication between remote parties: a device suitable for making a contractual statement in the absence of the parties, especially for the purpose of concluding a contract, such as a printed form with or without address, a standard letter, an advertisement published in the press with an order form, a catalogue, a telephone, a fax machine, or an internet access device.

Remote contract between distant parties: a consumer contract that the parties conclude without their simultaneous physical presence through a distance selling system organized for the provision of the product or service specified in the contract, using exclusively means of communication between remote parties.

Product: any movable property that can be sold and delivered, offered for sale on the Website.

Business: a person acting in his or her profession, independent occupation or business activity.

Consumer’s warranty: in the case of consumer contracts concluded between the consumer and the business, the consumer’s warranty provided under the Civil Code, including (a) the warranty assumed by the business for the proper fulfillment of the contract beyond its legal obligations or voluntarily in the absence of such obligations, and (b) the mandatory warranty under the law.

Applicable laws: Hungarian laws shall apply to the Contract, in particular but not exclusively the provisions of the following laws:

 • Act CLV of 1997 on consumer protection,
 • Act CVIII of 2001 on electronic commerce services and certain aspects of information society services,
 • Act V of 2013 on the Civil Code,
 • Government Decree 151/2003 (IX.22.) on the warranties for consumer good
 • 45/2014. (II.26.) Government Decree on the Detailed Rules of Contracts between Consumers and Businesses
 • 19/2014. (IV.29.) Decree of the Ministry of National Economy on the Procedure for Dealing with Warranty and Guarantee Claims for Goods Sold under Contracts between Consumers and Businesses

Law LXXVI of 1999 on Copyright

Act CXII of 2011 on the Right to Self-Determination and Freedom of Information

Regulation (EU) 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2018 on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based on customers’ nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulations (EC) No 2006/2004 and (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Scope and Acceptance of the General Terms and Conditions

The content of the agreement concluded between us is determined by these General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “GTC”), in addition to the relevant mandatory provisions of the law. Accordingly, the GTC sets out your and our rights and obligations, the conditions for the conclusion of the contract, the deadlines for performance, the terms of delivery and payment, the liability rules, and the conditions for exercising the right of withdrawal.

Before finalizing your order, you are obliged to familiarize yourself with and accept the provisions of the GTC.

Language and Form of the Contract

The language of the contracts covered by these GTCs is Hungarian.

Contracts covered by these GTCs do not qualify as written contracts, and the Seller does not file them.

E-Invoicing

Our company applies electronic invoicing as defined in Section 175 of Act CXXVII of 2007. By accepting these GTCs…

Prices

The prices are in Hungarian Forint and include a 27% VAT. The prices are for informational purposes only. The seller reserves the right to modify the prices for business reasons. The modification of prices does not affect the contracts already concluded. If the seller incorrectly indicates the price and an order has been placed for the product, but the parties have not yet entered into a contract, the seller shall act in accordance with the “Procedure for Incorrect Prices” point of the Terms and Conditions.

Complaints and legal remedies

The consumer may submit their objections related to the product or the activities of the seller to the following addresses:

Customer service office location:

Customer service office opening hours:

Payment options: bank card

Online dispute resolution platform

The European Commission has created a website where consumers can register, allowing them to resolve their online purchase disputes by completing an application through this website and avoiding court proceedings. This way, consumers can enforce their rights without being hindered, for example, by distance.

If you wish to file a complaint about a product or service purchased online and do not want to immediately resort to a court, you can use the online dispute resolution tool.

On the portal, you and the trader against whom you filed a complaint can jointly select the dispute resolution body you wish to entrust with handling the complaint.

The online dispute resolution platform can be accessed here:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Author’s rights

According to paragraph 1 (1) of Act LXXVI of 1999 on Copyright (hereinafter: Copyright Act), a website is considered a copyrighted work, and as such, all parts of it are protected by copyright. According to paragraph 16 (1) of the Copyright Act, unauthorized use of graphical and software solutions, computer programs found on the website, or any application that modifies the website or any of its parts, is prohibited. Any material taken from the website or its database, even with the written consent of the copyright owner, must be accompanied by a reference to the website and a citation of the source.

The copyright owner:

Partial invalidity, code of conduct

If any part of the Terms and Conditions is legally deficient or invalid, the remaining parts of the contract shall remain in force and the provisions of the relevant legislation shall apply instead of the invalid or erroneous part.

The Seller does not have a code of conduct under the law on the prohibition of unfair commercial practices against consumers.

Operation of digital content, technical protective measures

The availability of the data appearing on the website’s servers is over 99.9% per year. Regular backups are made of the entire data content, so in case of a problem, the original data content can be restored. The data appearing on the website is stored in MSSQL and MySQL databases. Sensitive data is stored with adequate encryption and hardware support built into the processor.

Information on essential product features

We provide information on the essential features of the products that can be purchased on the website in the descriptions of the individual products.

Correction of input errors – Responsibility for the accuracy of the information provided

You have the opportunity to continuously modify the information you provide during the ordering process before finalizing the order (by clicking the back button in the browser, the previous page opens, so you can correct the information even if you have already moved on to the next page). Please note that it is your responsibility to ensure that the information you provide is entered accurately, as the information you provide…

Procedure error in case of incorrect price.

Clearly an incorrectly displayed price was shown: a price of 0 Ft (Hungarian Forint) was displayed with a discount, but the price with the discount was incorrectly shown (for example, a product costing 1000 Ft was offered for sale for 500 Ft with a 20% discount displayed).

In case of an incorrect price display, the seller offers the possibility of purchasing the product at the real price, and based on this information, the buyer can decide whether to order the product at the real price or cancel the order without any adverse consequences.

Personal information:

Name, email address, telephone number

Delivery address: postal code, city, street name, house number, floor, door Invoice details

In the case of a company, company data: name of the company or entrepreneur, company registration number, tax number

Order confirmation (quotation)

If you are convinced that the contents of the basket correspond to the products you wish to order, and your data is correct, you can close your order by clicking on the “Send Order” button. The information published on the website does not constitute an offer by the seller to enter into a contract. In the case of orders falling under these General Terms and Conditions, you are considered to be the offeror.

By clicking on the “Send Order” button, you expressly acknowledge that your offer must be considered to have been made, and your statement – in the event of confirmation by the Seller in accordance with these General Terms and Conditions – entails a payment obligation. Your offer is binding for 48 hours. If the Seller does not confirm your offer in accordance with these General Terms and Conditions within 48 hours, you are released from the obligation to make the offer.

Processing of the order, conclusion of the contract

Order processing takes place in two steps. You can submit your order at any time. First, you will receive an automated feedback, which only confirms the fact that your order has arrived through the website, but this confirmation does not constitute acceptance of your offer. If you notice that the automated confirmation email has not arrived within a reasonable time, please check your spam folder. If the confirmation email still cannot be found, please contact the seller.

Payment methods

Credit card payment

Delivery deadline

The general delivery deadline for the order is up to 30 days from the confirmation of the order.

Seller’s obligation to return

In case of cancellation or termination in accordance with Section 22 of Government Decree No. 45/2014 (II. 26.), the Seller shall refund the amount paid by the consumer using the payment method used by the consumer. With the express consent of the consumer, the Seller may use a different payment method for the refund, but no additional fees may be charged to the consumer for this reason. The Seller shall not be liable for any delay caused by an incorrectly and/or inaccurately provided bank account number or postal address by the consumer.

REFUND POLICY

New Era Learning – HU does not have a refund policy for digital products due to their nature. We do not allow customers to “try them out” – all sales are final.

CANCELLATION

You can cancel your New Era Learning membership at any time by logging into the membership portal at https://hu2.app/manage and modifying your settings.

PERSONAL INFORMATION

We do not collect any personal information beyond the username and email address provided. We do not share this information with third parties. We employ all appropriate practices for the confidential storage and handling of information. You understand that its contents (excluding credit card information) could be transmitted unencrypted and (a) over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. We do not have access to your credit card information; this is handled by our payment gateway providers.

REFUSAL OF SERVICE

You have the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

INTELLECTUAL PROPERTY

You may not reproduce, copy, distribute, or resell any information or services provided by the Three Thirds Mentor Program without express written permission.

CODE OF CONDUCT

We expect all members to engage in respectful communication at all times. Any behavior deemed unacceptable by management may result in a warning and/or removal from the community.

APPLICABLE LAW

These terms of service are governed by the laws of Hungary.Scroll to Top